Corperate governance

Verslag van de Raad van Toezicht

Het werk van de raad heeft zich in 2013 in belangrijke mate gericht op de invloed van het overheidsbeleid op Ipse de Bruggen voor de komende tijd. Strategische keuzes werden door de raad op consequentie gewogen. De stabiliteit van de organisatie wijst op toekomstbestendigheid, maar die is ook nodig gezien de complexe omgevingsfactoren. Voor zover mogelijk verkreeg de raad inzicht in de impact van de ontwikkelingen voor de cliënten, de medewerkers en de vastgoedportfolio. 
 
Met de raad van bestuur is het gesprek gevoerd over de visie van waaruit de organisatie de zorg verder vorm wil geven. De zorginhoudelijke ontwikkeling en de wijze waarop de zorg in kwalitatieve zin gevolgd kan worden, vragen bij voortduur de aandacht. In het bijzonder is er interesse voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
Ook het risicomanagement in het brede spectrum is een terugkerend thema op de agenda: van de risico´s in de zorg van alledag tot de risico´s als gevolg van de aanstaande transities. 
Ter verdieping wilde de raad zich niet uitsluitend conform het afgesproken informatieprotocol laten informeren. De leden hebben ook werkbezoeken afgelegd en er is een ontmoeting met het voltallige directieoverleg geweest. Uit evaluatie is de wens naar voren gekomen tot nog meer betrokkenheid en contact met sleutelfiguren in de organisatie en ontmoeting op interne bijeenkomsten.
Voorbereidend werk werd verricht in de twee auditcommissies. Specifieke onderwerpen die bij de auditcommissie financiën & vastgoed aan de orde kwamen, waren het voorzieningenbeleid, het aanbestedingsbeleid, de meerjarenprognose en de meerjareninvesteringen, aanpassing van het treasurystatuut en een overeenkomst met het waarborgfonds zorginstellingen en de huisbankiers. 
De auditcommissie kwaliteit had bijzondere aandacht voor het beleid om de vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen, de doelgroep zeer kwetsbare cliënten, het anti-agressiebeleid voor medewerkers en het wetenschappelijk onderzoek GOUD.
 
Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid hecht de raad aan de uitvoering van de zorgbrede governancecode. De reglementen van zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur zijn met het oog op het aanstaande wetsvoorstel ‘Goed bestuur in de zorg’ geactualiseerd. In verband met de periodieke wisseling werd besloten tot een aanbestedingsprocedure voor een externe accountant met ingang van het controlejaar 2014. Verder achtte de raad van toezicht zich adequaat geïnformeerd ten aanzien van de samenwerkingsverbanden.
Er vond één wisseling in de raad plaats. Medio 2013 nam de heer Draaisma afscheid. Hij heeft gedurende twee termijnen vanuit met name zijn financiële expertise aan het toezicht van de organisatie bijgedragen. In zijn plaats werd Wim Schellekens benoemd - in tweede instantie op voordracht van de CCR -, met als aandachtsgebied kwaliteit.
 
De raad zal vanuit zijn toezichthoudende rol het beleid en de uitvoering van de hervorming van de langdurige zorg in Ipse de Bruggen met aandacht blijven volgen.
 
 
Ferry Breedveld
voorzitter raad van toezicht

Normen van goed bestuur en Toepassing

Ipse de Bruggen volgt de Zorgbrede Governancecode (2010) op en heeft de principes daarvan verankerd in haar statuten en de reglementen raad van bestuur en raad van toezicht. In verband met de uitoefening van zijn toezichthoudende taak geldt een informatieprotocol met afspraken over de informatievoorziening door de raad van bestuur aan de raad van toezicht. 
 
In de stichtingsstatuten is het recht van enquête als bedoeld in art. 345 Boek 2 BW (recht van toegang Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam) aan de centrale cliëntenraad toegekend. 
 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn statutair vastgelegd. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur, die thans bestaat uit de voorzitter raad van bestuur en lid raad van bestuur.
De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies ter zijde. Zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in het reglement raad van toezicht geregeld. 
 
De raad van toezicht kent zeven zetels. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. Uit de samenstelling van de raad van toezicht blijkt dat er naast algemeen bestuurlijke kwaliteiten meerdere leden over specifieke kennis beschikken. De raad van toezicht werkt met een rooster van aftreden. Voor de leden geldt een zittingsperiode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.
 
De onafhankelijkheid van de raad van toezicht is geborgd door de statutaire bepalingen over de samenstelling van de raad en onverenigbaarheden, als ook in de gedragsregels in het reglement raad van toezicht die ter voorkoming van (de schijn van) tegenstrijdige belangen zijn gesteld. 
 
Honorering raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering conform het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). 
 
Bezoldiging raad van bestuur
De honorering van de raad van bestuur voldoet aan de wettelijke normering van de WNT (Wet Normering Topinkomens). 
 
Goedkeuring van besluiten
De raad van toezicht heeft in 2013 zijn goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de raad van bestuur:
 • Overeenkomst Waarborgfonds zorginstellingen
 • Jaarverslag 2012 Ipse de Bruggen 
 • Jaarrekening 2012 Ipse de Bruggen
 • Verkoop onroerend goed (4 objecten) en aankoop (1 object)
 • Treasurystatuut
 • Kleine grondkavel Den Haag
 • Principe-besluit oprichting Wmo-bedrijf
 • Begroting 2014 Ipse de Bruggen
 • Begroting 2014 Schakenbosch
 • Begroting 2014 KCK
 • Levering grond terreinrand Craeyenburch Nootdorp
 • Lening
 
Vergaderingen
De raad van toezicht heeft vijf maal vergaderd. Eén lid is een vergadering afwezig geweest. De externe accountant heeft de vergaderingen van de auditcommissie bezocht waarin de jaarrekening 2012 en het accountantsverslag aan de orde waren. De heer Breedveld heeft als voorzitter raad van toezicht zorg gedragen voor de contacten met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. 
 
Evaluatie 
Een vast onderdeel in de jaarplanning is de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur en hun onderlinge relatie. Ook in 2013 heeft deze plaatsgevonden.
Commissies raad van toezicht
De raad van toezicht heeft drie commissies: benoemings- en remuneratiecommissie, auditcommissie financiën & vastgoed, auditcommissie kwaliteit.
 
De benoemings- en remuneratiecommissie is ingesteld voor benoemingen, functioneren en honorering van (de leden van) de raad van bestuur en van de raad van toezicht. De commissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) de raad van bestuur, wat ook in 2013 is gebeurd. 
Los van de integrale verantwoordelijkheid van de voltallige raad van toezicht is de auditcommissie financiën & vastgoed in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving, naleving van de regelgeving en het vastgoedbeleid. In 2013 heeft de commissie drie maal vergaderd.
De auditcommissie kwaliteit heeft een specifieke taak in het toezicht op de kwaliteit van zorg. 
De verslagen van de commissievergaderingen worden besproken in de raad van toezichtvergadering. In 2013 heeft de commissie twee maal vergaderd.
 

Raad van Toezicht  en  Raad van Bestuur

Raad van Toezicht
 
prof. dr. F.C. (Ferry) Breedveld,
voorzitter, tevens voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie (1950, m);  honorering komt ten goede aan werkgever
Tweede benoeming 2013. Einde termijn juni 2017
Functie: Voorzitter raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
Nevenfuncties: voorzitter Stichting Curium, voorzitter Stichting Trombosedienst Leiden e.o., voorzitter Stichting Houdster van Aandelen Medipark B.V., lid bestuur Stichting Leiden Bio Science Park, voorzitter raad van toezicht Stichting Sanquin Bloedvoorziening, lid bestuur Bontius Stichting, voorzitter Maria Regina Scholten stichting, lid raad van toezicht VeerStichting
drs. H.W. (Willem) te Beest,
vice-voorzitter, tevens lid benoemings- en remuneratiecommissie en auditcommissie financiën & vastgoed (1951, m)
Eerste benoeming 2011. Einde termijn december 2014   
Functie: Vice-voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden
Nevenfuncties: lid raad van commissarissen TU Delft Holding, lid en tevens voorzitter auditcommissie raad van toezicht GGZ Rivierduinen, lid raad van toezicht Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis Leiden, voorzitter bestuur stichting Leiden Bio Science Park Leiden, vice-voorzitter raad van toezicht Centre for Human Drug Research Leiden, lid raad van toezicht stichting Biopartner Academische Bedrijven Centrum Leiden, vice-voorzitter raad van toezicht Nederlands BioInformatica Centrum Utrecht, voorzitter stichting PICA Utrecht, voorzitter raad van commissarissen AcademicTransfer Utrecht, voorzitter raad van commissarissen Leiden Lifesciences Preseed Fund BV Leiden
prof. dr. D.A.J.P. (Damiaan) Denys,
voorzitter auditcommissie Kwaliteit (1965, m)
Eerste benoeming 2011. Einde termijn december 2014  
Functie: Kernhoogleraar psychiatrie Universiteit Amsterdam, Afdelingshoofd psychiatrie AMC Amsterdam, Groepsleider Instituut Neurowetenschappen (NIN) Amsterdam, Voorzitter Divisie Hersenen en Zintuigen AMC
Nevenfuncties: lid Anxiety Disorders Research Network (ADRN), bestuurslid International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders (ICOCS), lid evaluatiecommissie French National Research Agency (ANR) for neurosciences, lid Kenniskamer Human Enhancement, lid wetenschappelijk bestuur Nederlandse Hersenbank,  voorzitter International OCD spectrum disorders consortium, lid adviescommissie CSCA UvA, lid wetenschappelijk adviescommissie van het ECNP,, lid wetenschappelijke adviescommissie IADS, lid bestuur Spinozacentrum Amsterdam, lid Scientific Advisory Group in Psychiatry of the European Medicines Agency’s (EMA) Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), voorzitter van de Senaat, adviescommissie voor College van Bestuur UvA, lid raad van toezicht Stichting Folia Civitatis UvA, voorzitter stuurgroep Spinoza centrum, lid bestuur Amsterdam Brain and Cognition
drs. J.A.M. (José) Hilgersom,
lid auditcommissie kwaliteit (1954, v)
Eerste benoeming 2012. Einde termijn december 2015   
Functie: Provinciesecretaris Zuid-Holland 
Nevenfuncties: lid raad van advies PBLQ, lid bestuur stichting overheidsmanager van het jaar, lid adviesraad Strategie Summit Overheid 2013
 
ing. G.J. (George) Jautze,
lid auditcommissie Financiën & Vastgoed (1950, m)
Eerste benoeming 2011. Einde termijn december 2014
Functie: gepensioneerd. Laatste functie CEO ING Real Estate
Nevenfuncties: voorzitter raad van toezicht Brentano te Amstelveen, voorzitter RvC Ontwikkelings Maatschappij Utrecht, lid raad van advies WPM, partner Indurance BV, consultant en ondernemer (George Jautze Advisory BV), voorzitter bestuur watersportvereniging Jachtclub Scheveningen, lid commissie toelating en integriteit IVBN, lid bestuur Vereniging Commissarissen en Toezichthouders Erasmus, lid externe toetsingscommissie Amsterdam Economic Board
 
drs. W.M.L.C.M. (Wim) Schellekens,
lid auditcommissie Kwaliteit (1947, m)
Eerste benoeming 2013. Einde termijn juni 2017
Functie: strategisch adviseur (kwaliteit, veiligheid, leiderschap, governance). Voormalig hoofdinspecteur IGZ, directeur CBO, ziekenhuisbestuurder en huisarts.
Nevenfuncties: lid raad van toezicht Diaconessenhuis Utrecht, lid landelijke Adviesraad DICA, international fellow van IHI-Boston

Raad van bestuur

drs. J.G.A. (Jan) van Hoek,
voorzitter (1959, m)
- Portefeuille Organisatie 
Gezamenlijk beheer van de portefeuilles zorgvernieuwing en externe representatie
Datum van indiensttreding 1 juni 2012
Nevenfuncties: voorzitter besturenraad JIB Schakenbosch, voorzitter besturenraad KCK, lid bestuursraad De Borg, lid bestuur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), lid raad van advies Vebego, lid bestuur IZZ
 
E. (Eric) Zwennis MSM,
lid (1961, m)
-  Portefeuille Zorg 
Datum van indiensttreding 1 februari 2011
Nevenfuncties: lid besturenraad JIB Schakenbosch, lid besturenraad KCK,
lid raad van advies ROC Mondriaan, commissie van aanbeveling werkgeversplatform ZW Haaglanden